மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக அங்கத்தவர்களால் புகைப்பிடித்தலிற்கு எதிராக மாதகல் விதானையார் உதவியுடன்...!

மாதகல் J/150 பிரிவுகளிற்கு உட்பட்ட பிரதேச மக்களிடையே சுவரொட்டிகள் மற்றும் கருத்துக்கள் மூலம் விழிப்புணர்வை முன்வைத்தபோது எடுக்கப்பட்ட சில பதிவுகள்....

Share:

No comments:

Post a Comment