இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டு விழாவும்,கலை நிகழ்வுகளும் …!

விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகளும்... இந்த நிகழ்வுகளிற்கு அனுசரனை வழங்கியவர்கள் : 1. பிரித்தானியா மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் 2. சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் 3. டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் 4. கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் 5. பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்

Share:

No comments:

Post a Comment