மாதகலிருந்து வருகைதந்த பங்குத்தந்தை அருட் திரு. சகாயம் அவர்களுடன் அவசரமாக ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார் ஒன்றியத்தின்...!

01.04.2017-சந்திப்பும்,கலந்துரையாடலும், புனித சூசையப்பரின் திருவிழா திருப்பலியும் பங்குத்தந்தையால் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளும்....

Share:

No comments:

Post a Comment