மாதகல் சம்பில்த்துறையில் அமைந்துள்ள புனித சூசையப்பர் ஆலயப் பெருவிழாவானது அருட்தந்தை பிராயன் அவர்களின் தலைமையில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது…!

30-04-2017 அன்று அருட்தந்தை பெனற் தலைமையில் இடம் பெற்று நற்கருணை ஆசீரும் வழங்கப்பட்டது....
Share:

No comments:

Post a Comment