பிரான்ஸ் நலன்புரிச்சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் மரநடுகை நிகழ்வு திட்டத்தின் நிகழ்வுகள்…!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் “பசுமையில் மாதகல்” எனும் திட்டத்தின் கீழ் ….
Share:

No comments:

Post a Comment