இங்கிலாந்தின் பிரபுக்கள் சபையால் கௌரவிக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் கலாநிதி சதாசிவம் கனகசபை D. Sc, D.Eng, M. Sc, B. Sc Eng, SLM& EEE, M&E&T…!

மாதகல் பதவி வழி உடையார் பரம்பரையில் தோன்றிய இரட்டைக் கலாநிதி சதாசிவம் கனகசபை அவர்கள்….
Share:

No comments:

Post a Comment