பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் பொன்னுத்துரை சிறுவர் நூலகத்தில் இலத்திரனியல் வாசிப்புப் பகுதியின் திறப்பு விழா நிகழ்வுகள்…!Share:

No comments:

Post a Comment