மாதகல் புனித லூர்துஅன்னை திருத்தலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவைப்பாதை தியான ஸ்தலங்கள் 03/02/2017அன்று புதிதாக அமைக்கப்பட்ட…!


Share:

No comments:

Post a Comment