இத்தாலி பலெர்மோவில் வாழ்கின்ற மாதகல், பருத்தித்துறை, போயிட்டி ஆகிய பங்குகளைச்சார்ந்த இறைமக்கள் லூர்து அன்னையின் திருவிழாவை 11.02.2017 -அன்று ஆன்மீகப்பணியகத்தில் சிறப்பித்தார்கள்…!Share:

No comments:

Post a Comment