யா/மாதகல் சென். யோசப் மகாவித்தியாலய மாணவர்களுக்கு சின்னஞ்சூட்டும் நிகழ்வில் ஆசிரியர்களும் சித்திபெற்றமாணவர்களும் யாழ் மாவட்ட சுற்றாடல் முன்னோடி படையணிபோட்டிப் பரீட்சையில் வெற்றி பெற்ற…!
Share:

No comments:

Post a Comment