மாதகலில் சித்திரை தமிழ்ப்புத்தாண்டில் உழவர்களின் ஏர்பூட்டுதல்,சாறுதல், கைவிசேடம் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன…!

ஏவிளம்பி வருட பூஜை, பொங்கல் , உழவர்களின் ஏர்பூட்டு நிகழ்வு…

Share:

No comments:

Post a Comment