காவடிக்கந்தன் நுணசை முருகபெருமானுக்கு புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள நுழைவாயில் மண்டபத்துக்காண அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வுகள்…!

17.12.2016-அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது..

Share:

No comments:

Post a Comment