பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 12ஆவது ஒன்றுகூடல் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது…!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 12ஆவது ஒன்றுகூடலில் கௌரவிப்பு நிகழ்வுகள்…!
சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் வாழ்த்துச் செய்தி.
புதிய நிர்வாகம் தெரிவு…
மாதகல் சித்திவிநாயகர் முன்பள்ளி வாழ்த்து….

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் 12வது ஆண்டு வருடாந்தப் போட்டியின் இறுதி நிகழ்ச்சியாக மாதகல் பரிஸ் இளைஞர்கள் துடுப்பெடுத்தாட்டப் போட்டி நிகழ்வுகள்…!
பிரான்ஸ் மாதகல் நலன் புரிச்சங்கத்தின் 12 வது வருடாந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பார்ப்போரை கவரும் வகையில் நிகழ்சிகள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றன …!


Share:

No comments:

Post a Comment