கனடா மாதகல் இரு சங்கங்களால் உருவான ஒன்றிணைந்த புதிய சங்கத்தின் தோற்றம். ஒன்றுபட்ட சங்கங்களின் ஒன்றியத்துக்கான புதிய இயக்குனர்சபையைத் தெரிவும்…!

Share:

No comments:

Post a Comment