கனடா தமிழ்ப்பூங்கா மாணவர்கள் மரபுத்திங்கள் நிகழ்வை ஒட்டி தமது தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் ”நாளை மலரும் நாள்” என்னும் தலைப்பில் அமைந்த வீடியோ…!

Share:

No comments:

Post a Comment