யா/ மாதகல் சென் யோசப் மகா வித்தியாலயத்தின் க.பொ.த(சா/த) 2015 பெருபேறுகள்…!

க.பொ.த.ச/தர பரீட்சையில்யா/மாதகல் சென்ஜோசப் மகாவித்தியாலயத்தில் 53 மாணவர்கள் தோற்றி43 மணவர்கள் சித்தி எய்தியுள்ளார்கள்…

Share:

No comments:

Post a Comment