தீராச்சாபம் என்று தணியும் இந்த சாதியின் தாகம்..? இதுவும் போர் தான் கலைப்போர் கலையால் இணைவோம் புதுயுகம் படைப்போம்!

Share:

No comments:

Post a Comment