சித்தி விநாயகர் முன்பள்ளியின் பாடசாலை இறுதி நாளன்று கனடா மாதகல் நலன்புரிச்சங்க செயலாளர் அருள்சுப்பிரமணியம், மாதகல் நலன் புரிச்சங்க தலைவர் சிற்றம்பலம் மற்றும் முன்பள்ளி உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்…!Share:

No comments:

Post a Comment