ஜெசாக் நிறுவனத்தால் எமது கிராம மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் கடற்தொழில் உபகரணங்கள் உட்பட படகுகள் வழங்கப்பட்டன…!

2015-கடற்தொழில் உபகரணங்கள்...


Share:

No comments:

Post a Comment