அருட்திரு தோமஸ் அந்தோனிப்பிள்ளை அடிகளார் தமது குருத்துவ வெள்ளி விழா நன்றித் திருப்பலியினை சனிக்கிழமை 14.02.2015 அன்று காலை 10:30 மணியளவில் இறைவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கவுள்ளார்…!

Rev. Fr. Anthony Pillai is celebrating his Silver Jubilee on Saturday, February 14, 2015. Celebration mass will be held at The Church of The Most Holy Redeemer at Yalan Rumah Rehat 35900, Tanjum Malim, Malaysia. The Celebration mass will be telecast live on "Be Healed" LIVE STREAM, Silibin, IPOH, Malaysia...

Share:

No comments:

Post a Comment