...::மரண அறிவித்தல்::... செல்வி.ஞா.ஞானமணி

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 27/ 11/ 1953
இறப்பு : 29/10/2014

செல்வி.அசெம்டா ஞானமணி ஞானப்பிரகாசம்

Share:

No comments:

Post a Comment