மாதகல் கிழக்குப் பகுதியைச் சார்ந்த மக்களால் சமூகமயப்படுத்தப்பட்ட குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுகாதார விழிப்புணர்வு திட்டம்…!
Share:

No comments:

Post a Comment