சர்வதேச சிறுவர் தினத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில் மலரும் மொட்டுக்கள் சிறுவர் கழகமும் அரும்புகள் சிறுவர் கழகமும் மாற்றத்திற்கான மைய நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் நடாத்திய சிறுவர் தினம்…!

2013-ஒளிமயமான சிறுவர் உலகத்தை நோக்கி எனும் கருப்பொருளில் சிறுவர்கள் தற்போது எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள், சிறுவர் துஷ்பிரயோகம், பாடசாலை இடைவிலகள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பாக...
Share:

No comments:

Post a Comment