மாதகல் புனித தோமையார் ஆலயத்தில் மேதகு.இ.தோமஸ் சவுந்தரநாயகம் ஆண்டகை அவர்களால் இறைவனின் குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்படவுள்ளார்…!

Share:

No comments:

Post a Comment