மாதகல் மயில்வாகனபுலவர் வாசகர் சாலையில் இடம் பெற்ற டெங்கு சம்பந்தமான கருத்தரங்குடன் இணைந்த கரப்பந்து கண்காட்சிப்போட்டியில் வெற்றியீடிய விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக கரப்பந்தாட்ட அணி வீரர்கள் வெற்றிக்கிண்ணத்துடன்..!

Share:

No comments:

Post a Comment