சகாயபுரம் வாசகர் வட்டம் மற்றும் மலரும் மொட்டுக்கள் சிறுவர் கழகம் இணைந்து நடாத்திய ஒளி விழா மற்றும் பொது அறிவு போட்டி நிகழ்வுகள்…!

சிறுவர்கழக ஒன்று கூடல். 
12.12.12க்கு விடை கொடுத்தது அரும்புகள் சிறுவர் கழகம். 
மாதாந்த ஒன்று கூடலின் நிகழ்வுகள்...

Share:

No comments:

Post a Comment