யா/மாதகல் சித்தி விநாயகர் முன்பள்ளி புதியகட்டிடம் கட்டுவதற்காக தங்களாலான பங்களிப்பை வேண்டி நிக்கின்றோம். 2012-பாவிப்பதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்ட கட்டடம்…!
Share:

No comments:

Post a Comment