ஜீவலிங்கத்தின் உலகின் “மாதகல்” என்னும் அடையாளம்.(கவிதை)...

Share:

No comments:

Post a Comment